HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


”KJEMIEN PASSER IKKE”
For meg betyr kjemi et fag jeg hadde på skolen. Kjemi er grunnvitenskap om den atomære oppbygging av stoffene, deres gjensidige reaksjoner og betingelsene for disse – deres egenskaper og deres energetiske forhold (jfr. leksikon).

I arbeidslivet har vi fått kjemi som et avledet begrep – ”kjemien passer ikke”. Rett nok kan man ved å blande ulike kjemiske stoffer fremkalle den store smellen, men jeg finner det spekulativt å sette dette i forbindelse med menneskelige relasjoner. Jeg vil faktisk gå så langt som å påstå at uttrykket blir brukt som en avledningsmanøver for manglende forståelse, toleranse og respekt for kollegers synspunkter når de fremstår i et motsetningsforhold til egne meninger, spesielt i relasjonen leder og medarbeider. Da avsløres gjerne manglende evne og vilje fra ledernivå til å opptre profesjonelt i arbeidslivet. Innenfor industrien hadde vi et annet begrep på fenomenet. Det ble kalt ”trynefaktoren”.

Må man ”like/elske hverandre” for å få utført en god jobb? Og for øvrig, hvordan definerer man uttrykket ”liker ikke”? Er uttrykket basert på hvem du er? På hva du sier? På hva du sier – men ikke gjør? Er det janteloven – ”du skal ikke tro at du er noe” for da kommer gressklipperen og kapper hodet av deg?

Må man være ensidig enige for å få utført en god jobb?

Jeg tror de fleste kan enes om at ulikheter og uenighet frembringer de beste løsningene på et problem. Det frembringer energien i oss alle. Problemet synes snarere å være nedfelt i prestisje omkring egne meninger, eller manglende evne og vilje til å vurdere andre kollegers synspunkter opp mot ens egne – spesielt hvis den andres synspunkter blir vurdert å være bedre enn ens egne. Resultatet kan i alvorligste fall selvtolkes som et nederlag. Skulle du mot formodning få rett – da kan det bli virkelig farlig.

I verste fall blir denne meningsforskjellen forklart som illojalitet eller tolket som en trussel mot det bestående. Da kan giljotinen være et egnet redskap – om ikke i bokstavelig forstand.

-

Mailis Haugerud

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011