HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET:

Harde personkonflikter:  1 av 20 arbeidstakere
Mobbet/trakassert: 1 av 5 arbeidstakere
Kostnader: Anslagsvis 40 milliarder pr år (du leste ikke feil!)
Uførhet: ca 70.000 arbeidstakere

Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen (UiB), har foretatt en omfattende mobbeundersøkelse som viser at 1 av 5 arbeidstakere føler seg mobbet og trakassert i arbeidsmiljøet, mens 1 av 20 blir utsatt for alvorlig mobbing og harde personkonflikter.

NOU 1992:20, «Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle» viser til store samfunnsøkonomiske kostnader, beregnet til ca 40 mrd – førtimilliarder kroner pr. år. Du leste dessverre riktig, og det var i 1992. Utvalget peker på at brorparten av disse kostnadene kan tilbakeføres til problemer på arbeidsplassen, og fører til langtidsfravær, spesielt belastningslidelser og psykiske problemer.

I ovennevnte utredning ble det uttalt at av våre 230.000 uførepensjonister antas det at 70.000 er mobbet ut av arbeidslivet.

Professor Heinz Leymann forsket på senskadene og konkluderte med at trakassering er ekstremt skadelig. UiBs senere undersøkelser om senskader viser samme resultater. Noen blir helt invalidisert. Undersøkelsen som bruker metoder fra katastrofepsykiatrien, viser at helseplagene er sterkere og varer lengre enn for mange som overlever alvorlige ulykker. SJM-medlemmer deltok  i denne undersøkelsen, og resultatene bekreftes av en senere undersøkelse foretatt i Danmark.

SJM mener at disse kostnadene burde samfunnet være forskånet for og at midlene i stedet kunne bevilges til andre prioriterte oppgaver innenfor helsesektoren.

MERK!
Lederne er de verste mobberne. Det viser både en ny mobbeofferundersøkelse (publ. Næringslivets ukeavis 04.09.98) og erfaringene til organisasjonen Stopp JobbMobben.

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011