HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


HELT KRIMINELT
(kommunalt ansatt)

SJMs medlem X kommer i en konfliktsituasjon med sin overordnede. Det går faktisk så langt at sjefen en dag braser inn på hans kontor med trusler om fysisk avstraffelse. Foranledningen denne gangen var en bagatellmessig diskusjon om en vedtaksformulering. X ber nå om sjefens skriftlige tilbakemelding i sakens anledning fremfor at man står og hakker på hverandre.

Så oppdager X til sin forbauselse at noen har avertert privatbilen hans til salgs og sendt regningen til ham.

Det slutter ikke med dette.

X har studielån i Statens lånekasse med lønnstrekk. Plutselig får han en trekkøkning på 329%. Statens lånekasse kunne opplyse at "noen har gitt beskjed til lånekassen om halvering av nedbetalingstiden".

Saken blir politianmeldt. X blir sykmeldt.

Arbeidsavtale – fagforeningens holdning
SJM erfarer til stadighet at det innenfor kommunal virksomhet ikke utarbeides arbeidsavtaler, hvilket er brudd på Arbeidsmiljølovens § 55 A-D. X har ingen arbeidsavtale. Det er ikke uten ironi SJM spør om den ikke utarbeidede arbeidsavtalen også burde ha inneholdt et punkt der det sto skrevet følgende: "På denne arbeidsplassen må man finne seg i å bli truet med fysisk avstraffelse - og godta det!"

SJM tar kontakt med fagforeningen sentralt (mai –99). Følgende samtale utspant seg:

SJM: SJM har et medlem i sin organisasjon som er konfliktutsatt på sin arbeidsplass. Vi har fått oversendt hans ansettelsesbrev, og kan ikke se at dette inneholder hvor han er ansatt og hvilke arbeidsoppgaver han skal ivareta. Er ikke dette et brudd på AML § 55?

Svar: Dette var praksis for mange år siden.

SJM: Ansettelsesbrevet er skrevet i 1997 - hva mener du med lenge siden?

Svar: Det ville i såfall bli vanskelig å flytte på folk hvis stillingen ble nærmere presisert.

SJM: Mener du for alvor å si at kommunens ledelse kan overstyre lovverket, og at din fagforening aksepterer dette? I såfall bør vi informere om dette på nettsidene våre.

Svar: Nei, men de tingene du påpeker skal nedfelles i en arbeidsavtale.

SJM: Han har ingen arbeidsavtale, og dere er vel kjent med at svært mange kommuner unnlater å utarbeide arbeidsavtaler for sine ansatte. Nå vet vi jo svaret – "det blir så vanskelig å flytte på folk"!

Svar: Det kjenner vi ikke til. Hvilke kommuner gjelder dette?

SJM: Det gjelder bl.a. kommune Y.

Svar: Vi har ingen dårlige erfaringer med kommune Y eller andre kommuner for den saks skyld. Hvor har SJM dette fra?

SJM: Vi kan jo for eksempel ta kommune Z. Har dere tenkt over hvilken vanskelig situasjon den konfliktutsatte kan få uten arbeidsavtale? Sett fra SJMs ståsted er det kanskje på tide at fagforeningen din setter AML § 55 øverst på dagsorden, og sørger for at kommunens administrasjon følger det norske lovverket slik at konfliktutsatte kan få den beskyttelse lovverket er ment å gi?

Resten av samtalen skal vi spare deg for!

X får permisjon med lønn inntil en egnet løsning er funnet.

Etter SJMs samtale med fagforeningen sentralt skjer følgende:

Brev datert 7.5.99 blir sendt fra fagforeningen sentralt til Kommune Y v/arbeidsgiveren med følgende innhold:


"Hovedtillitsvalgte A sendte brev til Kommune Y v/arbeidsgiveren den 9.3.99, som omhandlet to krav. Brevet er ikke besvart. Det bes om at brevet blir besvart så snart som mulig.

Arbeidsgiveren er kjent med at det er sendt en uriktig melding til Statens innkrevingssentral (lånekassa) om forskuddstrekk i lønna. Grunnlaget for meldingen synes å ha sitt utgangspunkt i kunnskap om konfidensielle forhold. Denne informasjonen er tilgjengelig bare for et begrenset antall ansatte. Samtlige som omgås slik informasjon i sitt arbeide er underlagt taushetsplikt. Våre antakelser bygger på at det kan være ansatte i kommune Y som har foretatt henvendelsen til Statens Innkrevingssentral. I så fall er dette en svært alvorlig handling. Fagforeningen vil ikke slå seg til ro før det er gjort store anstrengelser for å avklare forholdet.

Fagforeningen ønsker svar på om Kommune Y har foretatt en nødvendig intern undersøkelse i sakens anledning, og i tilfelle hvilket resultat undersøkelsen førte til.

Dersom det fortsatt er uavklart hvem som lekket informasjon eller sendte melding, hva akter kommune Y å foreta seg videre i saken?"


Hovedtillitsvalgte tas av saken. Vårt medlem får ny saksbehandler i fagforeningen sentralt.

10.000 kroners spørsmålet: Hvem averterte privatbilen hans til salgs? Hvem kontaktet lånekassen? Hva tror du?

P.S. Se også "Personlighetstest som konfliktløsning" (blå skrift for å klikke direkte inn). Hun var organisert i samme fagforening som X. Men kanskje bør du lese resten av siden først?

Oppfordring til skatteundragelse
Vårt medlems advokat mottok følgende tilbud fra motpartens advokat (medlem av Den Norske Advokatforening):

"Virksomhet X kan tilby Deres klient en erstatning, forutsatt frivillig oppsigelse, på kr. 50.000,-.

Fra denne side legges det opp til at dette er en skattefri utbetaling, men tilbudet forutsetter at Deres klient tar risikoen i så måte."

Tilbake til Trakassering førsteside

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011