HVORFOR BEHØVES SJM?

VOKSENMOBBING

KONFLIKTUTVIKLING

ER DU I FARESONEN?

PSYKISKE OG FYSISKE REAKSJONER

OMFANG, KOSTNADER, UFØRHET

TRAKASSERINGSAKER

SJM-KURSET

FORSKNING

ARTIKLER

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

MELDE DEG INN?

Hvordan kontakte oss?

Telefon:
22 29 89 89


MOBBING
Mobbing kommer fra ordet mobb (pakk, pøbel, den rå masse - Gyldendal 1965). Folk flest kjenner begrepet, men har ulike forestillinger om mobbens aktiviteter. Ett er sikkert - vi tar alle avstand fra mobbens gjerninger. Hvorfor tar vi ikke avstand fra mobbens gjerninger i arbeidsmiljøet? Vi har erfart at de konfliktutsatte får støtte i "korridorene", men at kolleger enkeltvis er redd for å stå fram og gi støtte av frykt for represalier - ofte med god grunn.

Mobbing er ikke det samme som harmløs fleip mellom arbeidskamerater, eller beklagelige og uheldige episoder i forbindelse med enkeltstående konflikter og uenighet i arbeidsmiljøet. Det er heller ikke lederens vudering av arbeidsinnsatsen til en ansatt, forutsatt at vurderingen er basert på faktiske forhold og blir forelagt den ansatte. SJM har dessverre erfart at slike vurderinger like ofte bygger på negative følelser for den konfliktutsatte, eller er oppkonstruert med bakgrunn i andre vikarierende motiver.

Mobbing på arbeidsplassen
Mobbing/trakassering, psykisk vold, krenkende særbehandling og administrative overgrep er SJMs stikkord for mobbing på arbeidsplassen. Du er involvert i en mobbesak når du over en lengre periode, og forholdsvis regelmessig, er blitt utsatt for negative reaksjoner og handlinger i samme arbeidsfelleskap som for eksempel:

- Plaging
- Sårende fleip og erting
- Utfrysing
- Utidig kontroll
- Negativ omtale – umuliggjøring/bakvaskelse, sladder og rykter
- Tilbakeholdelse av informasjon/desinformasjon
- Nedvurdering av arbeidsprestasjoner
- Administrative forføyninger
- Trusler og sjikane
- Utestengning, flytting og/eller redusering av arbeidsoppgaver

I SJM kaller vi dette for ”psykisk vold satt i system”. Disse hersketeknikkene går igjen i de fleste sakene. Etter vårt skjønn er dette en godt planlagt og innlært strategi for å få fjernet ”trusselen” i arbeidsmiljøet.

I ytterste konsekvens kommer du en dag til "ryddet pult" og blir fratatt dine arbeidsoppgaver - av forskere betegnet som "indre eksil". Du blir nå utsatt for organisasjonsendringer og gjort overflødig. Oppsigelse kan bli neste skritt i prosessen. 

Dette foregår gjerne over tid, og blir av personalansvarlige gjerne bortforklart med uttrykket: "Vi har foretatt noen administrative grep". I SJM kaller vi det med rette for administrative overgrep, fordi den som utsettes for denne form for systematisk maktmisbruk, fratas enhver mulighet til å forsvare seg. Og det er jo hensikten, men for noen kan det få katastrofale følger. Mobbing på arbeidsplassen kan være direkte livstruende.

Hvem blir mobbet?
Du tror kanskje det er deg det er noe galt med? FEIL!

SJM er rimelig sikker på at du av en eller annen grunn blir oppfattet som en trussel i arbeidsmiljøet.

Kan problemet være at du ikke er en middelmådighet? Eller kanskje du er en "Varsler", en som kollegene utnytter til å ta opp problemer de selv ikke har mot til å stå frem med?

Dersom du blir utnyttet:
- har du tenkt å la deg utnytte også i fremtiden?
- for i neste omgang å bli utpekt som syndebukk?
- for dernest å oppleve at dine ”vennlige og omtenksomme kolleger” vender deg ryggen?
- og deretter at de gjemmer seg bort – for ikke å bli involvert, for å unngå å bli utsatt selv?

Har du kanskje opplevd et annet merkelig fenomen? Hvis du ”varsler” og alt går bra, da strømmer dine ”vennlige og omtenksomme kolleger” til for å dele ”seieren” med deg, og når saken omtales senere er det alltid i ”vi-form” – ”Husker du den gangen vi ……..?”.

Ikke la deg bruke mer!!!
Skulle du likevel velge å ”varsle” – bruk lovverket. Da kan du unngå å bli umuliggjort samt å bli utsatt for krenkende særbehandling og administrative overgrep. I SJM lærer vi deg hvordan dette kan gjøres.

Copyright © 1999-2011 Stopp JobbMobben, oppdatert 8. februar 2011